“อำพลฟูดส์”มอบไปแล้วศูนย์มะเร็ง 8 แห่ง อาหารพระราชทานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
วันที่ 14-12-2554มูลนิธิทันตนัตวกรรม ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด รับมอบอาหารพระราชทานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระราชบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบอาหารพระราชทานให้แก่แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ นายกรองสิญจน์ กนิษฐสุต กรรมการผู้จัดการบริษัท บ้านบึง เวชกิจ กำจัด และนายแพทย์ธีรพล โตพันธานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา